Początek 1 January 1970

Warsztaty dla kadry menedżerskiej

Szkolenie prowadzi: Andrzej Zdanowski

„Przecież nie mogę dawać podwyżek w nieskończoność…”
Jednym z największych błędów popełnianych przy motywacji, jest przeświadczenie , że ludzie pracują tylko dla pieniędzy. Gdy czynnik finansowy przestaje działać menadżerowie, stają się często bezradni. Warsztaty poświęcone pozafinansowym metodom motywacji pokazują jak wykorzystać najnowszą wiedzę oraz sprawdzoną praktykę, by potencjał zespołu wykorzystać jak najbardziej efektywnie . Krótko mówiąc „By ludziom chciało się chcieć”.

CEL

Rozwinięcie kompetencji menedżerów w zakresie osiągania porozumienia z podległym zespołem, wpływania na pracę tego zespołu, motywowania go i budowania zaangażowania poszczególnych jego członków.

KORZYŚCI

W efekcie szkolenia Uczestnicy będą potrafili skonstruować plan „przeprowadzenia zespołu przez zmiany” oraz stworzyć indywidualny plan motywowania pracowników dostosowany do ich stylu osobowości, sposobu pracy i komunikowania oraz specyfiki i kultury organizacji.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jak zbudować silny i liderski zespół w Twojej organizacji?
 • jak przeprowadzić pracowników przez ścieżkę zmian?
 • jak utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników w sytuacjach trudnych?
 • Jak pokonać opór pracowników?
 • Jakie ryzyko ponosi Menedżer kierując zespołem i jaka jest jego rola?
 • Psychologia zmiany – szansa a może konieczność?

METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest skoncentrowane na przekazaniu i przećwiczeniu konkretnych narzędzi motywowania i przeprowadzania przez zmiany pracowników
z uwzględnieniem typów osobowości i specyfiki kultury organizacyjnej. Warsztaty mają charakter interaktywny. To przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, analiza typowych
i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń uczestników. W pracy z grupą obowiązuje zasada: „Nie mówmy o tym – zróbmy to”.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Rola naszej automotywacji i jej wpływ na pracę zespołu – doskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności

 • Samodoskonalenie się. Co można zmieniać, a co warto zmieniać?
 • Świadomość własnych możliwości i ograniczeń.
 • Motywowanie siebie i innych do zmian- główne czynniki i zasady budowania automotywacji wśród podwładnych.
 • Jak wykorzystać i rozwijać własne talenty oraz rola podświadomości w ich osiąganiu?
 • Zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia zaangażowania pracowników.
 • Źródła pozytywnego nastawienia – psychologia samokonceptu.
 • Przekonania: motywujące i ograniczające-analiza ich wpływu na prace menedżera oraz jego rozwój.
 • Łamanie zasad i schematów myślowych w pracy podwładnego.
 • Bariery i ich przełamywanie w procesie generowania pomysłów.
 • Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji, jako sygnałów do dokonywania konstruktywnych zmian.
 • Ocena własnej efektywności oddziaływania na innych ludzi – świadomość własnych możliwości i ograniczeń, w tym mocnych i słabych stron, jako menedżera- analiza tzw. SWOT.

Celem modułu jest pokazanie uczestnikom, że praca nad swoim nastawieniem ułatwia funkcjonowanie i współpracę w zespole.
W module poszerzymy kompetencje: orientacja na wynik, wzmocnienie siły wewnętrznej uczestników, otwartość na zmianę.

2. Motywowanie i jej efektywność– jako skuteczne narzędzie pracy menedżera.

 • Indywidualna motywacja pracownika.
 • Co motywuje pracowników?
 • Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej.
 • Osobowość pracownika a motywatory.
 • Motywacja finansowa i poza finansowa.
 • Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.
 • Sposoby wzbudzania motywacji własnej i współpracowników.
 • Umiejętność chwalenia i doceniania.
 • Główne motywatory w pracy i demotywatory w osiąganiu zamierzonych celów pracowników.
  Skuteczne zasady i metody motywacji pozafinansowej: atmosfera pracy, przynależność do elity, delegowanie zadań, zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez odpowiedzialność, motywowanie przez przykład.

Celem modułu jest wypracowane metody motywowania zespołu zgodnie z poznaną typologią. W module poszerzymy kompetencje: kompetencje menedżerskie, przywództwo, orientacja na wynik, wyznaczanie celów, jak motywować do realizacji założonych celów.

3. Cele zawodowe – jak wyznaczać i jak osiągać założone cele, prowadzące do zmiany

 • Entuzjazm i zaangażowanie „SIĘGAJ DALEJ”.
 • Siła wizji i wielkość celów.
 • Decyzje i wyznaczanie sobie celów.
 • Parametry poprawnie wyznaczonych celów.
 • Poprawnie sformułowany cel . Dlaczego nasze postanowienia noworoczne często bywają skazane na porażkę na samym początku ?
 • Wizualizacja celu i myślenie ukierunkowane na cel.
 • Analiza i parametry poprawnie wyznaczonych celów. Wyznaczanie priorytetów – czy można robić wszystko? Koncentracja na sprawach najważniejszych dla firmy i pracowników.

W tym module uczestnicy poznają metody precyzyjnego określania swoich długo
i krótkoterminowych celów. Nauczą się konsekwencji i zmiany nawyków swoich działań. Zostanie przeprowadzone ćwiczenie praktyczne dot. celów.

4. Kim są moi pracownicy? Sztuka dopasowania się menedżera do typu pracownika.

 • Typologia osobowości – umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości pracowników: rodzaje stylów komunikacji oraz ich znaczenie, dla jakości relacji, wyników i budowania siły zespołu.
 • Zasada dostrojenia i prowadzenia oraz najważniejsze elementy mowy ciała:
 • Proksemika (dystans fizyczny), kontakt wzrokowy – dlaczego jest tak ważny, jak go interpretować, gesty i postawy – dłonie, kciuki, ramiona, dotykanie twarzy, gesty nóg i ich odbiór prze rozmówcę, wygląd zewnętrzny – a budowanie wiarygodności, szacunku i zasady dobrej autoprezentacji menedżera w relacjach z pracownikami, tonacja głosu i jego wpływ na jakość i odbiór rozmowy przez pracownika: w wykonywanych obowiązkach i podczas oceny zadań i obowiązków przez menedżera.

Celem modułu jest nabycie umiejętności komunikowania się z różnym typem osobowości. Dopasowując swój przekaz do typu osobowości, będą nadawać „na tej samej fali” co rozmówca. Uczestnicy poznają przyczyny swojej prokrastynacji (odkładanie, odwlekanie działań) oraz nauczą się z nią radzić, dzięki czemu znacznie wzmocnią swoje zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków.

5. Wprowadzanie pożądanej zmiany w postawie pracownika

 • Co musisz umieć by ludzie chcieli zmieniać swoje postawy?
 • Psychologiczne aspekty wprowadzania zmiany w zachowaniach
 • Źródła oporu przed zaangażowaniem i zwiększoną motywacją
 • Różnice w oczekiwaniach pracownika i przełożonego

Wiedza, którą posiądą uczestnicy podczas modułu piątego nauczy uczestników jak przełamywać swój wewnętrzny opór przed zmianą i jak radzić sobie z własnymi ograniczeniami w postawie. Ważnym będzie zapoznanie Uczestników z skutecznymi strategiami wprowadzanie zmian.
W trakcie tego modułu jako zostanie zaprezentowany krótki film animowany na podstawie bestselleru Spencera Johnsona „Kto ukradł mój ser”.

6. Metody coachingowe – praca z podwładnymi

Rozwijanie pracowników w codziennej pracy

 • Proste i skuteczne rozmowy wspierające
 • Dostosowanie metod coachingowych do celu, kierunku rozwoju i sytuacji pracownika
 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Okresowa ocena pracownika

W tym module zostaną zastosowane ćwiczenia ułatwiające prowadzenie rozmów i sesji coachingowych z pracownikami, ćwiczenia ułatwiające błyskawiczną diagnozę poziomu rozwoju pracownika, ćwiczenie ułatwiające przekazywanie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych.

Uczestnicy poznają gotowe narzędzia i techniki , które będą mogli zastosować w codziennej pracy z pracownikami.
W celu sprawdzenia w praktyce nabytych umiejętności, zostanie zastosowana coachingowa gra planszowa, systematyzująca omawiane zagadnienia. Każdy uczestnik musi jak najsprawniej przejść z punktu start do punktu wygrana. Na każdym polu coach musi wykonać inne zadanie ( przeprowadzić coaching, odpowiedzieć na pytanie, być coachowanym, rozważyć specyficzną w firmie sytuację itd.), rozwijające jego umiejętności. Gra może zostać dostosowana do specyfiki pracy. Każdy uczestnik wciela się zarówno w rolę coacha jak i trenowanego.

Cele gry:

 • sprawdzenie i usprawnienie umiejętności prowadzenia coachingu operacyjnego;
 • utrwalenie wiedzy z zakresu coachingu;
 • rozwijanie umiejętności osiągania założonych celów coachingowych;
 • wyeliminowanie błędów występujących w trakcie prowadzonego Coachingu.

7. Konflikt w zespole i jego dynamika- rozwiązuj zamiast prowokować

 • Koło konfliktu (konflikt: struktury, interesów, danych, relacji, wartości)
 • Sytuacje powodujące konflikt – burza mózgów, moderowana przez trenera
 • Symptomy i przyczyny konfliktu (m.in.: zróżnicowanie zespołu, cechy osobowości, wzajemna zależność)
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych – argumentowanie swoich racji
 • Style rozwiązywania konfliktów (unikanie, kompromis, współpraca) – kwestionariusz dla uczestników

Celem modułu jest nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Uczestnicy poznają przyczyny występowania takich sytuacji oraz sposoby ich rozwiązywania. W trakcie modułu przeprowadzona zostanie gra strategiczna pt. Traktat Pokojowy, w której Uczestnicy będą mogli doświadczyć konfliktu oraz znaleźć sposoby jego rozwiązania

8. Zadania zwiększające umiejętności wdrożenia narzędzi w codzienną pracę

 • Wypracowanie wdrożeń działań, by zagwarantować sobie ich efektywność.