Początek 1 January 2018

Czyli kilka kroków do własnej sieci znanych hamburgerów

Szkolenie prowadzi: Sławomir Wójcik

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o firmach, które posiadają produkt w postaci towaru lub usługi z potencjałem sprzedaży na szerszą skalę niż tylko lokalnie przez firmę właściciela. Zakres szkolenia obejmuje kluczowe kwestie prawne i biznesowe, na które należy zwrócić uwagę planując rozwój swojej działalności w formie sieci franczyzowej, lub rozważając przystąpienie do takiej sieci.

Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione korzyści i ryzyka prowadzenia franczyzy, oraz sposoby zabezpieczenia interesów franczyzodawcy w perspektywie długoterminowej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • otrzyma jasny obraz biznesowych założeń franczyzy i koncepcji leżących i ich podstaw, pakietu franczyzowego, oraz praktycznych form realizacji działalności w tej formie, na przykładach sieci franczyzowych w segmencie świadczenia usług oraz sprzedaży towarów,
  • mieć będzie uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych źródeł prawa i zawartych w nich regulacji istotnych dla działalności franczyzowej, takich jak kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych, prawo własności przemysłowej, przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • posiądzie wiedzę o podstawowych działaniach prawnych niezbędnych do skutecznego uruchomienia systemu franczyzowego,<,li>
  • potrafił będzie określić, czy jego koncepcja biznesowa osiągnęła dojrzałość do jej komercjalizacji w firmie franczyzy, oraz oszacować konieczne nakłady.