Początek 1 January 1970

Nowoczesny menedżer

Szkolenie prowadzi: Andrzej Zdanowski

Główny księgowy/Dyrektor finansowy to jedna z najważniejszych osób w organizacji. Nadzoruje on bowiem wszystkie aspekty zarządzania finansami, księgowością i administracją firmy. Odpowiada za organizację i koordynację pracy zespołów działu księgowości oraz sprawuje pieczę nad rozwojem jej pracowników.

Dziś Główny księgowy musi nie tylko stać na straży przepisów podatkowych, ale również efektywnie zarządzać swoim podległym zespołem. Najlepsze praktyki pokazują, że aby osiągnąć znaczącą poprawę w kompetencjach zawodowych, trzeba zacząć proces od siebie, dopiero w drugiej kolejności poszukiwać przyczyn niepowodzeń i ograniczeń efektywności w otoczeniu.

To Lider zespołu jest odpowiedzialny w pełnej rozciągłości, za pracę swoich podwładnych, za ich rozwój, zadowolenie, reakcje i postawy, pozytywnie wpływając przez to na sprawne funkcjonowanie każdego z pracowników, jak i całego działu. To Lider może tworzyć dla swoich pracowników właściwe warunki środowiskowe pracy, jak też oddziaływać na nich na poziomie psychologicznym. To Lider, może być mentorem, opiekunem, jak i coachem dla swoich pracowników.

Jeśli nasuwa Ci się refleksja, że od dłuższego czasu drepczesz w miejscu, bez przekonania i wiary, że cokolwiek można poprawić – weź udział w naszym szkoleniu i przekonaj się, na jakim etapie znajdujesz się Ty i Twój zespół i zobacz, jak szybko i skutecznie można rozwinąć swoje kompetencje w profesjonalnym zarządzaniu zespołem księgowym.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie i utrwalenie wiedzy w obszarze zarządzania personelem realizującym swoje zadania zawodowe w działach finansowych, księgowych i pokrewnych. Ma na celu wzmocnienie kompetencji interpersonalnych osób zarządzających w obszarach szeroko pojętej komunikacji i motywacji, podniesienie efektywności osobistej oraz dostarczenie narzędzi pomocnych w radzeniu sobie ze stresem i emocjami związanymi z kształtowaniem relacji pracowniczych w specyficznych warunkach środowiska pracy.

Adresaci szkolenia

Główni Księgowi, Dyrektorzy Finansowi, Kierownicy i Menedżerowie działów finansowo-księgowych, pracownicy Biur Rachunkowych oraz osoby przygotowujące się do objęcia roli Lidera działów księgowych.

Metodyka szkolenia

Prezentacja, dyskusje moderowane i podsumowania, autoanaliza własnych doświadczeń – SWOT, ćwiczenia indywidualne, zespołowe, odgrywanie scenek, kwestionariusze i testy.

Program

1. Funkcje lidera – przywództwa można się nauczyć!

• Różnica pomiędzy zarządzaniem a przywództwem – jak stać się liderem w zespole księgowym?
• Kompetencje interpersonalne pomocne w budowaniu pozycji przywódcy.
• Określenie indywidualnego zakresu zadań związanych z funkcjonowaniem w roli lidera w księgowości.

2. Motywowanie pracowników w księgowości – jak osiągnąć pełne zaangażowanie pracowników w realizację zadań zawodowych?

• Wpływ postawy życiowej i pozytywnego myślenia na efektywność zawodową – jak motywować ludzi pracujących w księgowości?
• Co motywuje moich pracowników? Specyficzne uwarunkowania psychofizyczne niezbędne w pracy księgowego.
• Typologia pracowników ze względu na typy osobowości – praktyczne wykorzystanie teorii Williama Marstona (najlepiej charakteryzującej pracowników w środowisku zawodowym).
• Typy pracowników w księgowości.
• Tworzenie warunków optymalnego zaangażowania do pracy w specyficznym obszarze wiedzy finansowo- księgowej.

3. Kierowanie zespołem księgowym – praktyczne sposoby zarządzania w różnych sytuacjach zawodowych oraz w relacji z różnymi pracownikami:

• Charakterystyka pracy w księgowości – priorytety i ograniczenia wynikające ze specyfiki obszaru.
• Proces budowania zespołu pracowniczego – koncepcja B. Tuckmana.
• Ewolucyjny model kierowania – koncepcja K. Blancharda w praktyce.

4. Delegowanie zadań i egzekwowanie skuteczności pracowników – narzędzia rozwoju pracowników i rozwijania ich kompetencji:

• Specyfika czynności zawodowych w pracy księgowego i jej wpływ na poziom efektywności jednostki i zespołu.
• Wytyczanie zadań a delegowanie: komu, co delegować?
• Ocena – jako narzędzie wsparcia pracy jednostki i zespołu – konstruktywna pochwała i krytyka.
• Rola informacji zwrotnych w procesie rozwoju pracowników.

5. Komunikacja interpersonalna – fundamentalne narzędzie pracy w służbach księgowych:

• Definicja oraz model procesu komunikacji – jak wygląda w dziale księgowym w odróżnieniu od innych działów organizacji?
• Schematy komunikacyjne jako elementy krytyczne w budowaniu partnerskich relacji.
• Model procesu komunikacji interpersonalnej a model komunikacji w organizacji – dlaczego nie wszyscy są skuteczni?

6. Trudne sytuacje w kontaktach z innymi działami:

• Źródła występowania napięć i trudności we współpracy księgowości z innymi działami organizacji a rola lidera.
• Rodzaje barier komunikacyjnych – w jaki sposób „specjalistyczna” wiedza księgowa wpływa na proces zrozumienia komunikatów przez innych partnerów w firmie.
• Błędy w komunikacji – co stwarza dodatkowe trudności komunikacyjne w działach finansowo-księgowych oraz w relacji z innymi działami.
• Budowanie postawy asertywnej, czyli jak unikać agresji i uległości w relacjach z partnerami księgowości – lider wzorem do naśladowania.
• Sposoby usprawnienia współpracy księgowości z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

7. Zarządzanie emocjami, stresem oraz sytuacjami konfliktowymi:

• Źródła i natura stresu – stres w dziale finansowym/księgowym (mechanizmy i specyfika).
• Temperament i osobowość a poziom i nasilenie stresu.
• Strategie i style radzenia sobie ze stresem.
• Jak powstaje konflikt – przyczyny konfliktów – funkcje konfliktów.
• Rola szefa w radzeniu sobie z konfliktem.
• Techniki rozwiązywania konfliktów.