Początek 1 January 2018

Jak zabezpieczyć kluczowe interesy w umowie

Szkolenie prowadzi: Sławomir Wójcik

Tym szkoleniem powinny się zainteresować podmioty rozważających prowadzenie przedszkola, jak i do tych, którzy prowadzą przedszkole, lecz najem lub dzierżawa nie dają satysfakcjonujących warunków albo prędzej czy później zmuszeni będą negocjować nową umowę najmu lub dzierżawy, albo jej przedłużenie.

Zakres szkolenia obejmuje kluczowe kwestie prawne umowy najmu i dzierżawy, na które należy zwrócić uwagę.

Podstawowym celem szkolenia jest zbudowanie uporządkowanej wiedzy o prawnych regulacjach związanych z najmem obiektu przedszkolnego.

Jako główny przedmiot szkolenia omówiona zostanie umowa najmu i dzierżawy, oraz założenia leżące u podstaw tych umów.
Następnie omówione będą kluczowe dla najemcy i wynajmującego kwestie:

  • związane z okresem najmu i jego skróceniem lub zabezpieczeniem trwałości umowy, oraz zdefiniowaniem związanych z okresem najmu ryzyk i odpowiedzialności każdej ze stron,
  • określenie przedmiotu najmu oraz jego kluczowych parametrów, wraz z odwołaniem do administracyjnych aktów prawnych regulujących wymogi odnośnie samego obiektu,
  • możliwych wariantów uregulowania wysokości czynszu, jego zmienności lub stałości, sposobów zabezpieczenia zapłaty,
  • dodatkowych praw i obowiązków stron, jak np. podnajem, zmiana sposobu wykorzystania obiektu, reklama,
  • finansowych aspektów realizacji najmu lub dzierżawy, takich jak nakłady na obiekt i ich rozliczenie przy końcu umowy, szkody na obiekcie, stan zwracanego obiektu,
  • dodatkowych ustaleń umownych w postaci klauzuli poufności, kompletności, wyboru sądu właściwego i innych.

Poruszone zostaną także kwestie związane z wyborem formy prawnej do prowadzenia przedszkola, prawidłowym zawarciem umowy, opcja zawarcia jej w formie aktu notarialnego i wynikające z tego skutki, losy obiektu w przypadku egzekucji komorniczej.

Atutem szkolenia jest jego wymiar praktyczny, ponieważ uczestnik będzie mógł na miejscu zasięgnąć konsultacji odnośnie do własnej umowy lub jej projektu, oraz będzie mógł zadawać prelegentowi pytania. Jeśli odpowiedź nie będzie mogła zostać udzielona w trakcie szkolenia, zostanie ona później przesłana drogą e-mail.