Początek 1 January 2018

Budowanie relacji opartych na współpracy oraz trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Szkolenie prowadzi: Joanna Piećko-Szopińska

Zaproszenie rodziców do partnerskiej współpracy przy wychowywaniu dziecka w przedszkolu i szkole może przynieść wiele korzyści obu stronom. Warto, by kadra pedagogiczna była przygotowana na ten rodzaj współdziałania przez poznanie technik skutecznej komunikacji z rodzicami. Nauczyciele i wychowawcy powinni też posiadać kompetencje do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które mogą się pojawiać przy tego typu kontaktach.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, dlaczego warto angażować rodziców w proces dydaktyczny i wychowawczy dziecka oraz sprawy placówki. Poznają modele komunikacji i budowania poprawnych relacji z opiekunami dziecka. Nauczą się, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, jak unikać manipulacji i jak być asertywnym.