Koordynator regionalny

m.fiedler@target-szkolenia.pl
tel. +48 501-444-298