Początek 1 January 1970
Szkolenie prowadzi: Andrzej Zdanowski

CELE:

Głównym celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji opartej na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i empatii. Docenianie różnorodności wśród członków zespołu oraz czerpanie korzyści płynących z różnych typów osobowości. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję doskonalić umiejętności motywowania siebie i innych do osiągania najlepszych rezultatów, nieustannej poprawy jakości pracy oraz doskonalenia własnych kompetencji. Nauczą się także inspirować siebie i innych do rozwoju. Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne style komunikacji oraz nauczą się posługiwać każdym z nich.

PROGRAM

1. Automotywacja – samodoskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności. „By chciało mi się chcieć”

• Samodoskonalenie się (co można zmieniać, a co warto zmieniać)
• Przepis na sukces życiowy i zawodowy
• Otwartość na innych – moje JA (Okna Johari)
• Motywowanie siebie do zmian- główne czynniki i zasady budowania automotywacji
• Mistrzowie narzekania. Dlaczego lubimy narzekać?
• Sztuka doceniania…
• Rola optymizmu i metody wzbogacania własnego potencjału. Wpływ optymizmu na współpracę w zespole
• Rola i znaczenie empatii w biznesie ( wyniki najnowszych badań)
• Analiza i wykorzystanie własnych emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego działania na polu zawodowym.
• Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji, jako sygnałów do dokonywania konstruktywnych zmian.
• Ocena własnej efektywności oddziaływania na innych ludzi – świadomość własnych możliwości i ograniczeń, w tym mocnych i słabych stron.

Celem modułu jest pokazanie uczestnikom, jak ważny jest ciągły rozwój własnych kompetencji i praca nad sobą.
Ćwiczenia do modułu : Wywiad (w parach poznanie się) Tarcze sukcesu (praca w 3-4 osobowych grupach)

2. Efektywna komunikacja w zespole. Czym jest zespół i jakie pełnimy w nim role.

• przepływ informacji w zespole
• jasność i zwięzłość komunikatów
• nieistniejące problemy, które sobie stwarzamy – zrozum INTENCJE
• elastyczność i szukanie rozwiązań
• pytania i aktywne słuchanie
• dopasowanie i neurony lustrzane
• co się dzieje w zespole przy braku informacji
• jak kształtować relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu
• aspekty dobrze funkcjonującego zespołu
• role i funkcje w zespole

W tym module uczestnicy poznają i przećwiczą elementy związane ze skuteczną komunikacją z innymi – elementem niezbędnym do stworzenia zespołu opartego na współpracy i partnerstwie. Wszystkie poznane elementy zostaną przećwiczone w praktycznych scenkach imitujących prawdziwe sytuacje, w których mogą się znaleźć uczestnicy szkolenia.

Ćwiczenia praktyczne do modułu: Gra w pytania, Opowiedz mi swoją historię, Kapciurek

Gra symulacyjna : „Zagadka Kryminalna” – gra pokazująca zasady pracy w zespole, różnice interesów, wspólne cele zespołu a cele poszczególnych grup/działów, jak ważne jest znalezienie wspólnego celu i rozwiązania.
Uczestnicy wcielają się w policjantów z komisariatu , których celem jest wyłapanie przestępców działających w mieście. Podzieleni na grupy operacyjne maja wspólnie osiągnąć cel. Do dyspozycji będą mieli 9 antyterrorystów , których będą wysyłać na akcje.
Każda akcja musi być przemyślana, gdyż podczas tych akcji antyterroryści mogą zginąć…odpowiedzialność więc rośnie.
Uczestnicy przećwiczą – podejmowanie decyzji, wymianę informacji, jaki wpływ na wynik działań ma rywalizacja, wzajemne słuchanie siebie nawzajem i współpracę zespołową

3. Metaprogramy – różnorodność klientów (wewnętrznych) , z jakimi mamy na co dzień do czynienia w oparciu o psychologię osobowości.

• Kim jestem JA, kim są moi koledzy, współpracownicy ..?
• Jak komunikować się z poszczególnym typem osoby,
• Wrodzone „talenty” moje i innych
• Jakich używać argumentów i jak wywierać wpływ by osoba podjęła oczekiwane działania.
• Różnorodność – skąd się bierze? Czy można i warto jej unikać?
• Dopasowanie własnego typu osobowości do typu rozmówcy.
• Typ osobowości a nastawienie do zmiany•

Uczestnicy nabędą umiejętności komunikowania się z różnym typem osobowości. Dopasowując swój przekaz do typu osobowości, będą nadawać „na tej samej fali” co rozmówca. Poznają przyczyny swojej prokrastynacji (odkładanie, odwlekanie działań) oraz nauczą się z nią radzić, dzięki czemu znacznie wzmocnią swoje zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków.
Szkolone osoby dzięki testowi na typ osobowości, poznają swoje naturalne predyspozycje komunikacji. Ćwiczenia na rozpoznawanie typu osobowości u rozmówcy, oraz obrazowy miniwykład nt. danych typów.

Ćwiczenia do modułu : Test na typ osobowości, ćw. Co za typ, Ściągawka – jak komunikować się z poszczególnym typem rozmówcy

4. Trudne sytuacje w zespole – techniki radzenia sobie . Konflikt w zespole i jego dynamika- rozwiązuj zamiast prowokować.

• koło konfliktu (konflikt: struktury, interesów, danych, relacji, wartości)
• sytuacje powodujące konflikt – burza mózgów, moderowana przez trenera
• symptomy i przyczyny konfliktu (m.in.: zróżnicowanie zespołu, cechy osobowości, wzajemna zależność)
• komunikacja w sytuacjach trudnych – argumentowanie swoich racji
• style rozwiązywania konfliktów (unikanie, kompromis, współpraca) – kwestionariusz dla uczestników
• najczęstsze powody występowania sytuacji trudnych w zespole
• nastawienie pracownika
• pracownik vs menedżer
• pracownik vs pracownik
• menedżer (autorytet)

Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach

• Dopasowanie i prowadzenie
• Refreming ( spojrzenie na sytuacje z perspektywy życia, doświadczenia, refleksja)
• Konfrontacja (wiedzy, doświadczenia, zrozumienia tych samych pojęć)
• Mediacja (menadżera pomiędzy pracownikami)
• Interwencja (konflikt w zespole pomiędzy pracowniiami)
• Prowokacja
• Zamień „ale” na „i”

Metoda 4 kroków (FBI)

• Wysłuchanie
• Odzwierciedlenie emocji
• Parafraza / dopasowanie
• Prowadzenie do rozwiązania ( angażowanie do myślenia nad rozwiązaniem poprzez odwołanie się do zasobów wiedzy, doświadczenia danej osoby )

Celem modułu jest nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uczestnicy poznają przyczyny występowania takich sytuacji oraz sposoby ich rozwiązywania.

5. Psychologia osiągnieć, czyli rola naszej automotywacji w dokonywaniu zmian. Zmiana własnego nastawienia na innych i postaw.
Cele zawodowe – jak wyznaczać i jak osiągać założone cele, prowadzące do zmiany.

• Czym jest zmiana ? Jak reagujemy na zmiany, fazy wprowadzanych zmian
• Opór przed dokonywaniem zmiany w swoim zachowaniu – dlaczego wolimy to co znane i sprawdzone, choć nie zawsze skuteczne?
• Zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia efektywności współpracy.
• Zmiany zaczynamy od siebie – podejmowanie wyzwań i inicjatywy w działaniu.
• Wyznaczanie i realizacja celów.
• Entuzjazm i zaangażowanie „SIĘGAJ DALEJ”.
• Siła wizji i wielkość celów .
• Decyzje i wyznaczanie sobie celów.
• Parametry poprawnie wyznaczonych celów.
• Poprawnie sformułowany cel . Dlaczego nasze postanowienia noworoczne często bywają skazane na porażkę na samym początku ?
• Wizualizacja celu i myślenie ukierunkowane na cel.
• Analiza i parametry poprawnie wyznaczonych celów. Wyznaczanie priorytetów – czy można robić wszystko? Koncentracja na sprawach najważniejszych dla firmy i pracowników.

Celem tego modułu jest pokazanie uczestnikom, że to oni mają wpływ na podejmowane przez siebie decyzje, że warto wprowadzać zmiany w swojej postawie i motywować siebie do rozwoju, że praca nad swoim nastawieniem ułatwia funkcjonowanie.
Pokażemy jak przełamywać swój wewnętrzny opór przed zmianą i jak radzić sobie z własnymi ograniczeniami w postawie.
Uczestnicy nabędą umiejętności poprawnego wyznaczania celów i ich realizacji. Poznają metody precyzyjnego określania swych celów. Nauczą się konsekwencji i zmiany nawyków swych działań.

Ćwiczenia praktyczne do modułu ; Błędy myśleniowe (3-4 os. Zespoły), Dlaczego potrzebne są zmiany (ćw. W podgrupach) , Poprawnie wyznaczony cel

6. Negatywne emocje w pacy, jak radzić sobie ze stresem.
• Wypalenie zawodowe – kiedy przestaje nam się chcieć?
• Negatywne emocje – jak czytać sygnały wysyłane przez organizm.
• Stres jako czynnik mobilizujący bądź destrukcyjny.
• Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.
• Efektywny odpoczynek – jak wykorzystać swój wolny czas.
• Dlaczego potrzebny nam jest reset ? – ćwiczenia relaksacyjne.

Celem tego modułu jest nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Celem jest również uświadomienie sobie jak ważnym jest dbać o psychiczny i fizyczny stan swojego organizmu.

7. Podsumowanie tematów, narzędzi, technik poznanych/przypomnianych podczas szkolenia. Wypracowanie „ZASAD SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI w ZESPOLE”

EFEKTY szkolenia :
Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
• Umiejętności skutecznego porozumiewania się.
• Wpływania na zmianę czyjegoś sposobu postępowania i/lub przekonań.
• Otwartego i bezpośredniego komunikowania się z innymi.
• Rozumienia zachowań innych ludzi.
• Konstruktywnego zachowania się w trudnych sytuacjach interpersonalnych.
• Tworzenia przyjaznej atmosfery poprzez humor i optymizm.
• Reagowania na odmienność.
• Doceniania różności wśród członków zespołu.
• Stosowania technik komunikacji jak wyjaśnianie, parafraza, odzwierciedlanie emocji, podsumowywanie.
• Operowania empatią.
• Pozostawania w dobrym kontakcie ze swoimi emocjami.
• Wpływania na rodzaj i siłę własnych emocji (samokontrola) .
• Wykorzystywania emocji do komunikowania się i budowania dobrych relacji.

Wykształcenie i utrwalenie postaw:

• Otwartości na innych.
• Akceptacji różnic między ludźmi.
• Szacunku dla siebie i innych.
• Zaangażowania i odpowiedzialności za relacje.
• Wzmocnienie chęci do pokonywania własnych ograniczeń w komunikowaniu.
• Zmiana przekonania, że za rozumienie komunikatu odpowiada odbiorca.
• Poczucie pewności siebie.
• Wzmocnienie motywacji do pracy nad sobą i odpowiedzialności za jasną, zwięzłą
• i konsekwentną komunikację.
• Akceptacji własnej emocjonalności.
• Odpowiedzialności za własny sposób emocjonalnego doświadczania rzeczywistości.
• Świadomego rozwijania własnych zasobów emocjonalnych.
• Odpowiedzialności za budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
• Szacunku do siebie i większego zadowolenia ze swoich działań.

METODOLOGIA STOSOWANA NA SZKOLENIU:
• dyskusja;
• ćwiczenia grupowe i indywidualne;
• gry strategiczne
• wymiana doświadczeń;
• feedback;
• obserwacja;
• mini wykład interaktywny;
• role playing;
• enerigizery