Początek 1 February 2018

Kompendium wiedzy o zmianach w oświacie dla nauczycieli

Joanna Piećko – Szopińska
Tematyka szkolenia

Przedmiotem zajęć są zmiany prawne zakresie organizacji pracy szkół, nowych zadań, statutów, podstawy programowej

i wszystkiego, co na zostało na nowo prawnie uregulowane. Nowe obowiązki dla Dyrektorów i Rad Pedagogicznych.

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają rozwiązania prawne w zakresie dostosowania pracy szkoły do zmian prawnych związanych z reformą oświaty. Zdobędą także niezbędne kompetencje w zakresie stosowania nowych rozwiązań prawnych w pracy z dzieckiem w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki. Ponadto przeanalizują w części praktycznej wybraną dokumentację szkoły pod względem zgodności prawnej z wymaganym stanem.

Podczas warsztatów będą mogli odnieść nowe rozwiązania prawne do placówki, w której pracują.

Program szkolenia
  1. Zmiany w pracy szkół na podstawie zmian w ustawie o systemie oświaty, a także na podstawie nowo powstałych aktów prawnych: ustawy Prawo oświatowe i ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
  2. Analiza zmian rozporządzeń oraz nowych rozporządzeń wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
  3. Ustawa Karta Nauczyciela – zmiany i ich skutki dla nauczycieli w zakresie m.in. oceny pracy, awansu zawodowego, urlopu dla poratowania zdrowia.
  4. Projekty kolejnych aktów prawnych przygotowywanych przez MEN.
  5. Dostosowanie dokumentacji szkoły do zmian wynikających z przepisów.
  6. Obowiązki dyrektora i nauczycieli wynikające ze zmiany przepisów prawnych.
  7. Nowe wymagania wobec szkół w zakresie nadzoru pedagogicznego.

Forma realizacji
  1. Część teoretyczna: 5 h dydaktycznych
  2. Część praktyczna: (warsztaty):1 h dydaktyczna.