Początek 1 January 1970

Negocjacje handlowe

Szkolenie prowadzi: Andrzej Zdanowski

Biorąc udział w szkoleniu uczestnicy przygotują się do profesjonalnego i skutecznego prowadzania negocjacji ze swoimi partnerami biznesowymi.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

 • Kiedy stosować typowe negocjacje, a kiedy negocjacje typu win-win?
 • Jak skutecznie budować długofalowe relacja z klientem/dostawcą.
 • Czy wartości firmy mają wpływ na współpracę z klientem.
 • Jak wpływać na równowagę sił, mimo że mamy słabszą pozycję negocjacyjną?
 • Dlaczego warto prosić o więcej, niż chce się uzyskać?
 • W jaki sposób żądać dużo i nie zrazić do siebie drugiej strony?
 • Co wpływa na dobrą atmosferę w trakcie negacji?
 • Jak zapewnić satysfakcjonujące rozwiązania dla obydwu stron negocjacji?
 • W jaki sposób szybko zredukować stres podczas negocjacji?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Przygotować się i prowadzić negocjacje zgodnie z zaplanowanym scenariuszem.
 • Jak prowadzić negocjacje biznesowe zgodnie z wartościami firmy.
 • Dokonywać analizy zachowań własnych i klientów, tak by skutecznie wpływać na przebieg prowadzonej rozmowy.
 • Wykorzystywać poznane techniki pokonywania oporu w kontakcie z klientem.
 • Budować długofalowe relacje z partnerami biznesowymi.
 • Motywować kontrahentów do podejmowania sprzyjających decyzji.
 • Wykorzystywać swoje mocne strony i formułować przekonywujące argumenty.
 • Prowadzić negocjacje w sytuacjach konfliktowych i pod presją.

METODOLOGIA STOSOWANA NA SZKOLENIU:

Dyskusja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, burza mózgów, wymiana doświadczeń, feedback, obserwacja, mini wykład interaktywny, role playing, enerigizery, praca z kamerą.
Szkolenie skoncentrowane jest na treningu umiejętności praktycznych tj. aktywnym ćwiczeniu prezentowanych metod, a wzbogacone jest o najlepsze przykłady z praktyki gospodarczej z bogatego doświadczenia Trenera.

PROGRAM SZKOLENIA – 2 DNI
 1. Przygotowanie mentalne i wewnętrzna motywacja w procesie negocjacji

  • Zmiana własnego nastawienia i motywacji,
  • Techniki budowania pewności siebie, określenie mocnych i słabych stron osobowości istotnych w kontakcie z klientem podczas negocjacji.
  • Czynniki motywujące mnie do działania….czy tylko kasa? Automotywacja
  • Motywowanie do współpracy i większych osiągnięć, wyznaczanie celów i ich realizacja.
  • Jak znaleźć i rozwinąć swój największy czynnik motywacyjny przed rozpoczęciem negocjacji?

 2. Komunikacja w procesie negocjacji

  • „SPIRALA AKTYWNEGO SŁUCHANIA” – od zorientowania na rozmówcę do intencji rozmówcy -ćwiczenia w zakresie technik aktywnego słuchania: parafraza, pytania, klaryfikacja, odzwierciedlanie emocji, podsumowywanie, których celem jest nauczenie metod zachęcania do dyskusji i opiniowania negocjowanego kontraktu zamiast oceniania, interpretowania i wydawania poleceń.
  • „SZTUKA ZADAWANIA PYTAŃ” – od ogółu do szczegółu. Technika lejka – zadawanie pytań, zmierzających do celu, czyli uzyskania oczekiwanej odpowiedzi. Pytanie otwarte, zamknięte, sugerujące, hipotetyczne. Ustalanie potrzeb klienta

 3. Język ciała i jego wpływ na przebieg negocjacji.

  • Siła komunikacji niewerbalnej – dlaczego zwracamy szczególną uwagę na to jak się zachowujemy oraz jak odbierają nas inni.
  • Prezentacja i autoprezentacja podczas negocjacji. Jak stworzyć spójny wizerunek podczas negocjacji by poziom werbalny i niewerbalny był identyczny?
  • Techniki budowania wiarygodności przekazu: ton głosu, gesty, słowa
  • Dopasowanie się do rozmówcy, czyli odzwierciedlanie swoim zachowaniem zachowania partnera w rozmowie.

 4. Własny styl negocjacyjny oraz rozpoznawanie partnera biznesowego.

  • Strategie i taktyki negocjacyjne: negocjacje konfrontacyjne i negocjacje integrujące. Wybór strategii negocjacyjnej.
  • Komunikacja bez przemocy Rosenberga
  • Planowanie procesu negocjacji nastawionych na długofalową współpracę z partnerem.
  • Przygotowanie do negocjacji – schemat postępowania.
  • Wyznaczanie celów negocjacji. Rozpoznawanie celów negocjacji drugiej strony.
  • Pojęcie BATNA – jakie są najlepsze alternatywy dla negocjowanego porozumienia?
  • Rola i znaczenie ustępstw

 5. Elementy procesu negocjacji.

  • Momenty trudne w trakcie negocjacji.
  • Negocjacje przez telefon.
  • Negocjacje ze stałymi klientami – jak wprowadzać zmiany w warunkach współpracy?
  • Renegocjacje warunków umowy – impas, agresja partnera, unikanie nacisku.
  • Szukanie obszarów wspólnych i możliwości porozumienia.
  • Troska o nieformalność kontaktu.

 6. Z kim będę negocjował ..?

  • Typy osobowości, jak będę negocjował z poszczególnym typem osoby.
  • Tożsamość negocjatora.
  • Jak zadawać pytania, jakich używać argumentów i jak wywierać wpływ by partnerzy podjęli decyzje.
  • Testy na typ osobowości, oraz obrazowy miniwykład nt. danych typów.

 7. Rola psychologii w negocjacjach.

  • Techniki perswazji w negocjacjach.
  • Obrona przed "agresją" i manipulacją w procesie negocjacji.
  • Perswazyjna komunikacja lingwistyczna – słowo w negocjacjach
  • Ważne słowa i zwroty oraz te, których należy nie używać negocjując.
  • Programowanie za pomocą pozytywnych słów.
  • Forma i struktura języka i jej znaczenie w skutecznym oddziaływaniu na rozmówcę.
  • Podstawowe reguły i techniki wywierania wpływu. Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł perswazji (implikacje, przeramowanie, ukryte pytania).
  • Rekomendacja za pomocą języka korzyści. Sztuka argumentowania swoich racji.
  • Właściwa i przekonywująca prezentacja swoich warunków.

 8. Budowanie pozytywnej atmosfery i relacji z klientem po zakończonych negocjacjach.

  • Znaczenie podsumowania i zakończenia rozmów negocjacyjnych.
  • Rola dobrego zakończenia negocjacji niezależnie od ich wyniku.
  • Budowanie trwałych relacji i” mostów w przyszłość”.
  • Metody ewaluacji negocjacji i kontrola realizacji założonych wcześniej celów.

 9. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zebranych od uczestników konkretnych sytuacji z zakresu negocjacji z klientem.

  • Renegocjacje
  • Zmiana postaw
  • Negocjacje twarde
  • Negocjacje miękkie
  • Rozmowa telefoniczna
  • Zamykanie negocjacji
  • Praca z oporem w negocjacjach
  • Czynienie ustępstw w negocjacjach

 10. Zakończenie i podsumowanie warsztatów. Deklaracja wdrożeń i zastosowania poznanych technik i zachowań

Podczas szkolenia zostana przeprowadzone 2 gry strategiczne z zakresu negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

„Wierzyciele” to gra symulacyjna poświęcona negocjacjom. Gra w dobitny sposób obrazuje zależność wyników negocjacji od umiejętności negocjatorów – ich stylów negocjowania, ale także zasobu technik, którymi się posługują.

CELE GRY
Doświadczenie emocji związanych z negocjacjami i ich wpływu na przebieg negocjacji.
Doświadczenie wpływu stylów i technik negocjacyjnych na wynik negocjacji oraz na zachowania negocjatorów.
Doświadczenie, wyłonienie i omówienie elementów ważnych dla wyniku negocjacji.

„Archipelag” to gra symulacyjna, która wprowadzi uczestników w świat dyplomacji i pertraktacji pomiędzy trzema państwami. Złożona konfiguracja możliwych konfliktów i paktów reprezentantów rządów czyni rozgrywkę niepowtarzalną i wciągającą.

CELE GRY
Uświadomienie istnienia różnych typów konfliktów podczas negocjacji i doświadczenie ich specyfiki.
Przetestowanie różnych metod radzenia sobie z konfliktem i weryfikacja ich skuteczności w zależności od typu źródła konfliktu.