Początek 1 January 1970

Trening Umiejętności Społecznych

Czas trwania:

36h

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy terapeutów, psychologów i pracowników socjalnych przez przekazanie informacji dotyczących procesu psychoterapii uzależnień w różnych zakresach. Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie dokonywania diagnozy nozologicznej i problemowej dla potrzeb psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, rozumienia psychologicznych mechanizmów uzależnienia pacjentów uzależnionych oraz wpływu tych mechanizmów na aktualne problemy pacjentów.

Program szkolenia
  • Możliwości i ograniczenia różnorodnych modalności terapeutycznych w pracy indywidualnej z pacjentami
  – podejście psychodynamiczne.
  – podejście systemowe.
  – podejście humanistyczno-doświadczeniowe.
  • Mechanizmy obronne jako źródło trudności pacjenta. Ich rozpoznawanie i metody pracy.
  • Przeniesienie. Podział, rozpoznawanie, techniki pracy.
  • Teorie rozwojowe jako podstawa do rozumienia subiektywnego świata pacjenta
  • Studium przypadków klinicznych prezentowanych przez uczestników.
Efekty:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie dokonywania diagnozy nozologicznej i problemowej dla potrzeb psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. Pogłębią zakres rozumienia psychologicznych mechanizmów uzależnienia pacjentów uzależnionych oraz wpływu tych mechanizmów na aktualne problemy pacjentów na etapie terapii podstawowej i pogłębione. Nabędą umiejętności opracowywania strategii terapeutycznej i planowania kierunków terapii na etapie terapii podstawowej i pogłębionej w odniesieniu do osób uzależnionych oraz umiejętność analizy i rozumienia stosowanych interwencji terapeutycznych. Uczestnicy nabędą kompetencje społeczne w zakresie rozumienia wagi relacji interpersonalnych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Leave a comment