Początek 1 January 1970

Nauka efektywnej samoorganizacji

Dynamika współczesnego świata wymaga od nas szybkich decyzji i poświęcenia się pracy. Tempo życia jakie sobie narzucamy jest tak szybkie, że na wiele spraw nie starcza nam czasu. Po jakimś czasie nadchodzi apatia, zmęczenie, przepracowanie i wypalenie zawodowe. Spada nasza motywacja a tym samym efektywność wykonywanych zadań. Wiele osób przez brak czasu nie potrafi nawet dostrzec problemów, jakie się wokół nich gromadzą

Czasem można skutecznie zarządzać m. in. poprzez właściwą organizację dnia i umiejętne planowanie zadań i obowiązków. Szkolenie pokazuje jak efektownie wykorzystać każdą wolną chwilę na produktywne zadania, jak je hierarchizować, jak ustalać priorytety w działaniu, cele i tematy do zrealizowania. Podczas szkolenia omówione zostaną typowe błędy w zarządzaniu czasem (planowaniu, priorytetach). Uczestnicy szkolenia nauczą się rozróżniać między rzeczami pilnymi a ważnymi a także zostaną wyposażeni w kilka gotowych narzędzi zwiększających własną efektywność , co poprawi ich funkcjonowanie w codziennych sytuacjach.

Umiejętne zaplanowanie celów oraz działań długoterminowych pozwoli zyskać wiele swobody i czasu, który można przeznaczyć na inne projekty lub zasłużony odpoczynek.

Podczas warsztatów zostaje też poruszona problematyka metod automotywacji. Pokazujemy jak wykorzystać najnowszą wiedzę oraz sprawdzoną praktykę, by własny potencjał wykorzystać jak najbardziej efektywnie . Krótko mówiąc „By chciało nam się chcieć”.

Cele szczegółowe

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Zasad wytyczania i realizacji celów.
 • Nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy przydatnej w automotywacji.
 • Zwiększenie katalogu efektywnych narzędzie i technik stosowanych w zarządzaniu czasem.
 • Zwiększenie własnej satysfakcji z wykonywanych działań.
 • Wyznaczania celów i misji firmy/działu/ zespołu – nastawienie na wynik.
 • Dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy do opracowania nowych narzędzi i technik, służących do zwiększenia efektywności pracy.
 • Technik pracy umysłowej – myślenie analityczne, myślenie twórcze.
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
 • Wykształcenie i utrwalenie postaw:
 • Nastawienia na wykorzystanie każdej sytuacji zawodowej do zwiększania kompetencji.
 • Akceptowania błędów popełnianych przez jednostki i zespoły pod warunkiem wyciągania wniosków w celu zwiększenia kwalifikacji i zapobieżenia podobnym błędom w przyszłości.
 • Przekonania o konieczności systematycznego sprzężenia zwrotnego, tworzenia atmosfery otwartości i wymiany doświadczeń, tworzenia warunków i możliwości do ciągłej nauki na stanowisku pracy.
 • Okazywania uznania i wynagradzania za efektywna pracę.
 • Wzmocnienie wiary we własne możliwości.
 • Skutecznego motywowania.
 • Wpływania na zmianę czyjegoś sposobu postępowania i/lub przekonań.
 • Osobistej odpowiedzialności za terminowe wykonanie zadania.

PROGRAM
 1. Rola naszej automotywacji i jej wpływ na wykonywane zadania – doskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności.

  • Samodoskonalenie się (co można zmieniać, a co warto zmieniać).
  • Świadomość własnych możliwości i ograniczeń.
  • Motywowanie siebie i innych do zmian- główne czynniki i zasady budowania automotywacji wśród podwładnych.
  • Jak wykorzystać i rozwijać własne talenty oraz rola podświadomości w ich osiąganiu?
  • Zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia zaangażowania.
  • Źródła pozytywnego nastawienia – psychologia samokonceptu.
  • Rola optymizmu i metody wzbogacania własnego potencjału
  • Przekonania: motywujące i ograniczające-analiza ich wpływu na końcowy efekt zadania
  • Łamanie ograniczających zasad i schematów myślowych w pracy – poszukiwanie alternatywnych rozwiązań (narzędzie ściągawka).
  • Bariery i ich przełamywanie w procesie generowania pomysłów.
  • Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji, jako sygnałów do dokonywania konstruktywnych zmian.

 2. Wprowadzanie pożądanej zmiany w postawie

  • Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji, jako sygnałów do dokonywania konstruktywnych zmian.
  • Co musisz umieć by ludzie chcieli zmieniać swoje postawy.
  • Psychologiczne aspekty wprowadzania zmiany w zachowaniach.
  • Źródła oporu przed zaangażowaniem i zwiększoną motywacją.
  • Różnice w oczekiwaniach pracownika i przełożonego.
  • Opór przed zmianą – dlaczego wolimy to co znane i sprawdzone, choć nie zawsze skuteczne.
  • Zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia efektywności współpracy.
  • Zmiany zaczynamy od siebie – podejmowanie wyzwań i inicjatywy w działaniu.
  • Strategie wprowadzania zmian i podejmowania działań.

 3. Zarządzanie sobą w czasie , planowanie i ustalanie priorytetów działań

  • Czym jest czas i jak go postrzegamy ? Chronos i Kairos – bogowie innego czasu.
  • Czym jest dla nas czas i na co go zużywamy?
  • Co powoduje że ciągle się spieszymy.
  • Co nas dekoncentruje i nam przeszkadza w efektywnym wykorzystaniu dnia.
  • Odpowiedzialność i automotywacja do działań, których się podjęliśmy.
  • Metoda ALPEN i TATRY (ściągawka).

 4. Czy na Tobie można polegać? – Zasady określania zadań.

  • Jak pokonać prokrastynację? „Zrobię to jutro” – mistrzowie odkładania „na później”
  • Sposoby ustalania ważności zadań.
  • Metoda listy i „mapowania”
  • Szczegółowość w wyznaczaniu zadań.
  • Reguła ABC, Pareto, macierz Eisenhowera, reguła Parkinsona , 60/40 (ściągawka).
  • Reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

 5. „Planowanie głupcze” – podstawa efektywnego wykorzystania czasu

  • „Niepowodzenie w planowaniu to planowanie niepowodzenie” – jak zrobić dobry plan działania.
  • Ile czasu powinniśmy poświęcić na planowanie codziennych czynności, jak to się przekłada na efektywność późniejszych działań.
  • Krzywa naszej sprawności w ciągu dnia.
  • Tabela spędzonego czasu – co robiliśmy w ciągu dnia.
  • 12 kroków do dobrej organizacji czasu.
  • Walka ze złodziejami – przeszkody w organizowaniu czasu.
  • PP czy DR..? czyli popychanie pierdół, czy dobra robota.
  • Rozpoznawanie złodziei mojego czasu.
  • Stres i emocje a sprawne działanie i organizacja pracy.
  • Kontrola jako czynnik unikania strat czasowych.
  • Jak realistycznie zakładać swój plan czasu.
  • Strategie eliminujące czynniki opóźnień i złodziei.

 6. Podsumowanie tematów, narzędzi, technik poznanych/przypomianych podczas szkolenia. Zamknięcie szkolenia.

  Podczas szkolenia zostaną zastosowane gry strategiczne , których celem jest przełożenie i przećwiczenie poznanych technik w praktycznym zastosowaniu.

  „30 dni”

  Gra symulacyjna ’30 dni’ skierowana jest do pracowników przygotowujących się do ważnych zmian w organizacji lub już uczestniczących w takich procesach ( zarządzanie, podejmowanie decyzji, odpowiedzialność, przekazywanie i wymiana informacji). W szczególności korzystają na niej kierownicy, których zadaniem jest zarządzanie i przewodzenie zmianom w firmie.

  Biznes na czas

  „Biznes na czas” to gra symulacyjna, która stawia przed uczestnikami wyzwania związane z zarządzaniem czasem i organizacją pracy własnej. Odnosi się jednak do tych kompetencji także w szerszym kontekście funkcjonowania różnych działów firmy.

  Gra odnosi się nie tylko do optymalnego dysponowania dostępnym czasem i ustalania priorytetów w pracy własnej, ale przede wszystkim w szerszym kontekście funkcjonowania różnych działów firmy, ich współpracy oraz planowania pracy wzajemnie zależnych jednostek.

  WDROŻENIE:

  Celem nadrzędnym szkolenia jest wdrożenie poznanych kompetencji i umiejętności w praktykę codziennych działań w firmie. Bywa , że nabyte na szkoleniu umiejętności i wiedza pozostają często tylko wiedzą, bowiem pracownicy szybko wracają do stereotypów i rutynowych działań. Wracają do tego co znają, mają sprawdzone, bezpieczne i komfortowe. Każdy chce się rozwijać, ale najlepiej bez podejmowania działań. A tak się nie da.

  Uczestnicy zostaną wyposażeni w konkretne narzędzia (schematy, plany) oraz ściągawki/gotowce, dzięki którym będą mogli monitorować swoje działania.

  W zadania, które uczestnicy dostaną po szkoleniu angażujemy ich bezpośrednich przełożonych, którzy je monitorują. Przełożeni dostaną informacje o narzędziach oraz ściągawkach.

METODOLOGIA STOSOWANA PODCZAS WARSZTATÓW:
 • dyskusja;
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • film;
 • burza mózgów;
 • gry strategiczne
 • gry zespołowe
 • wymiana doświadczeń;
 • feedback;
 • obserwacja;
 • mini wykład interaktywny;
 • role playing;
 • enerigizery;
 • icebreakery.