Początek 1 January 1970

ZMIANY W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ, A SYTUACJA UCZNIA ZE
SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – AKTUALNE WYMOGI

Cele szkolenia

Podniesienie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. Zwiększenie wiedzy na temat efektywności wdrażania edukacji włączającej w szkołach i placówkach oraz budowania współpracy i wykorzystywania zasobów środowiska lokalnego na rzecz uczniów w szkołach ogólnodostępnych. Zapoznanie z kierunkami najważniejszych zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących edukacji włączającej oraz z dobrymi praktykami w obszarze realizacji idei edukacji włączającej w szkołach.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Uczestnicy szkolenia rozpoznają możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i odpowiednio modyfikują procesy edukacyjne w klasie, wykorzystują wiedzę do realizacji idei edukacji włączającej. Przygotowywane w edukacji zmiany coraz bardziej otwierają szkoły ogólnodostępne na różnorodne potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Stworzone zostaną podstawy do wdrażania idei edukacji włączającej w placówce. Uczestnicy poznają obowiązki nakładane na szkoły i nauczycieli oraz perspektywy otwierania placówki na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program szkolenia
 1. Poznanie idei i filozofii edukacji włączającej
 2. Zasady wprowadzenia edukacji włączającej
 3. Charakterystyka uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – najważniejsze grupy, cechy i potrzeby
 4. Określanie warunków koniecznych do wdrożenia oraz zadania konieczne do zrealizowania w szkole jako
  placówce włączającej
 5. Określenie zadań jakie podejmuje nauczyciel włączający w bieżącej pracy z uczniami, z diagnozą
  wybranych zaburzeń
 6. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
 7. moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
 8. moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp.;
 9. zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji)
 10. Współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami
 11. Współpraca nauczycieli i specjalistów z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre
  praktyki
 12. Rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek
 13. Pokonywanie barier: mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych
  i architektonicznych
 14. Akty prawne związane z edukacją uczniów niepełnosprawnych w edukacji włączającej
 15. Tworzenie niezbędnych dokumentów w edukacji włączającej,
Forma realizacji
 1. Część teoretyczna: 10 godziny
 2. Część praktyczna: (warsztaty): 10 godzin.

Leave a comment